Przewiń do góry
Udostępnij
Please, assign a menu

Polityka Prywatności

Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje związane z polityką prywatności.

I. Zakres obowiązywania
1. AZ TEAM ADRIAN ZAŁUCKI EKSPORT – IMPORT z siedzibą w Elblągu przy Nowodworska 27 82-
300 Elbląg (dla ułatwienia dalej zwana: „AZ TEAM”), będąca operatorem platformy handlowej
dostępnej pod adresem www.adimeble.pl (dla ułatwienia dalej zwana: „Sklep internetowy”) jest
administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej zwana „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących
osobami fizycznymi.
Oznacza to, że AZ TEAM ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów we
własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe to wszelkie informacje, które
mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w Sklepie internetowym.
Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo
„przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych
osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
2. Celem tej Polityki ochrony prywatności jest określenie działań podejmowanych przez AZ
TEAM w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za
pośrednictwem Sklepu internetowego oraz powiązanych z nim usług i narzędzi
wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja,
przeglądanie Sklepu internetowego i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym
działań w związku z korzystaniem przez Klientów ze Sklepu internetowego.
Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony
danych, na przykład RODO czy Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku
(Dz.U. 2018, poz.1000). Nasza Polityka ochrony prywatności podlega przepisom prawa polskiego
i jest zgodna z RODO.
3. Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas Rejestracji lub składania Zamówienia w
Sklepie internetowym, a także później, w związku z aktywnościami i transakcjami
dokonywanymi przez Ciebie przy wykorzystaniu Konta oraz w związku z aktualizacjami Twoich
danych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem Konta. Dane dotyczące statusu Twoich
przesyłek możemy otrzymywać bezpośrednio od przewoźnika.
4. Korzystanie przez Ciebie ze Sklepu internetowego lub korzystanie z powiązanych z nim usług i
narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki ochrony
prywatności i Regulaminu Sklepu internetowego.
II. Przetwarzanie danych osobowych przez AZ TEAM, w tym ich pozyskiwanie i
przechowywanie.
1.Dane Konta i dane profilowe: Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych
osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę, a tym samym świadczyć Ci usługę z
zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 1) poniżej:
a. Imię, nazwisko, adres e-mail, login, hasło, numer telefonu, adres zamieszkania oraz
informacje o firmie i jej adresie (w przypadku konta założonego przez osobę fizyczną
prowadzącą działalność gospodarczą lub osobę prawną).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć
z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać ze Sklepu internetowego.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych
danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich
danych jest dobrowolne.
2. Obsługa Użytkownika: AZ TEAM w ramach Sklepu internetowego może gromadzić i w inny
sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Klientów kontaktujących
się z FoxSell za pośrednictwem adresu email/formularza przeznaczonego do obsługi Klientów.
Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Klientem (np. udzielenia
odpowiedzi na zadane przez niego pytania czy reklamacje), ale też do zrealizowania jego prośby.
Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, AZ TEAM będzie także
uprawniony do pozyskiwania (i przetwarzania w inny sposób, na przykład przechowywania)
innych danych osobowych dotyczących komunikacji z Klientem, np. informacji o prośbach o
wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Klientów.
3. Dane gromadzone przez stronę WWW: Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Klientowi
albo stanowi uzasadniony interes AZ TEAM lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład
zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych Użytkowników), AZ TEAM
jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na
serwer przez przeglądarki internetowe Klientów. Takie dane mogą obejmować np. cookies,
adres IP, (czyli adres, z którego korzysta urządzenie Użytkownika wykorzystywane do dostępu
do Sklepu internetowego), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Klient
(dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony
oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych
informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego.
III. Wykorzystanie zgromadzonych danych
AZ TEAM przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Klientów w
następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
Gdy jest to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, w tym do:
1) umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu
internetowego;
2) zakładania i zarządzania Moim Kontem;
3) zapewnienia obsługi Mojego Konta w Sklepie internetowym, w tym rozwiązywania
problemów technicznych;
4) realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z wykorzystaniem Sklepu
internetowego, wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych
umów;
5) kontaktowania się z Klientami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą
Klienta, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail i numer telefonu;
Gdy obowiązek przetwarzania istnieje na podstawie obowiązujących przepisów prawa, co
obejmuje przetwarzanie dla celów podatkowych i rachunkowych.
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AZ
TEAM, którym jest:
1) monitorowanie aktywności Klientów obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe,
przeglądane Oferty oraz zarządzanie ruchem w Sklepie internetowym
2) dopasowanie reklam i treści zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywanie
kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Sklepu internetowego lub ustawieniach
usług podmiotów zewnętrznych na podstawie Twojej aktywności w Sklepie internetowym;
3) prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych towarów/usług AZ TEAM lub usług bądź
towarów osób trzecich;
4) kontaktowanie się z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności przez e-mail oraz
telefon;
5) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym
egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych AZ TEAM oraz przeciwdziałanie oszustwom i
nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
6) obsługa próśb Klientów przekazywanych w szczególności działowi obsługi Klienta w sytuacji,
gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
7) prowadzenie analiz statystycznych;
8) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych;
9) zapewnienie rozliczalności, tzn. możliwości wykazania, iż:
a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
której dane dotyczą,
b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,
c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania,
d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,
e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo,
f) oraz że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do
realizacji celów, w których są przetwarzane.
Gdy się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach
cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam
sposób jak ją wyraziłeś. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, dopóki nie wycofasz zgody.
IV. Uprawnienia Użytkowników w zakresie przetwarzania danych oraz ich realizacja
1. Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z RODO, tj. prawa dostępu do
danych i uzyskania kopii danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych, jak również, gdy dane są przetwarzane na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Z prawa do sprostowania danych możesz skorzystać, jeśli zauważysz, że Twoje dane są
nieprawidłowe lub niekompletne.
Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać: jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do
celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem.
Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać jeśli zauważysz, że Twoje
dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres
pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane
niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam
już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz
sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy
po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
Z prawa do przeniesienia danych możesz skorzystać, jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa
się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą, oraz gdy przetwarzanie to odbywa się
w sposób automatyczny.
2. Skontaktuj się z nami, jeśli masz wątpliwości odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych, np. za pomocą adresu e-mail biuro@adimeble.pl
3. Pamiętaj także, że masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
V. Udostępnianie danych
1.AZ TEAM może przekazać następującym podmiotom trzecim dane osobowe Klientów wyłącznie
za zgodą zainteresowanych Klientów albo w oparciu o uzasadniony interes AZ TEAM:
1) innym serwisom internetowym prowadzonym przez AZ TEAM;
2) podmiotom współpracującym z AZ TEAM prowadzącym serwisy internetowe lub aplikacje
internetowe (w tym aplikacje mobilne) umożliwiające porównywanie opinii o transakcjach, w celu
zbierania opinii o transakcjach zawartych w sklepie internetowym;
2.AZ TEAM może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami
usług przechowywania danych, usług analitycznych, usług windykacyjnych, w celu świadczenia
nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do
wykorzystywania danych osobowych Klientów dla własnych celów (dane zawsze będą
przetwarzane w imieniu i na potrzeby AZ TEAM), a ich działania podlegają przepisom
obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki ochrony prywatności;
Zakres współpracy obejmuje:
1) przechowywanie i dostęp do informacji: przechowywanie informacji lub dostęp do
informacji, które są już przechowywane na urządzeniu Klienta, takich jak identyfikatory
reklamowe, identyfikatory urządzeń, pliki cookies i podobne technologie;
2) personalizację: zbieranie i przetwarzanie informacji w celu personalizowania reklam i/lub
treści w na stronach internetowych lub aplikacjach;
3) wybór reklam, ich dostarczenie i raportowanie: zbieranie informacji i łączenie ich z wcześniej
zebranymi informacjami, aby wybrać i dostarczyć reklamy dla Ciebie, oraz zmierzyć ich
skuteczność (jakie reklamy były wyświetlane, jak często, kiedy i gdzie były pokazywane, oraz czy
podjąłeś jakiekolwiek działania związane z reklamą, w tym na przykład kliknięcie reklamy lub
dokonanie zakupu);
4) prowadzenie postępowań windykacyjnych;
3. AZ TEAM może udostępnić dane Klientów innym podmiotom (takim jak m.in. firmy realizujące
usługi dostawy towarów), gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania zawartej przez nich
umowy z Klientem albo w celu wsparcia/usprawnienia procesu realizacji zamówień składanych w
Sklepie internetowym, co obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie zlecenia do realizacji,
2) zapakowanie przesyłki,
3) dostarczenie przesyłki pod wskazany adres, w tym informowanie o śledzeniu statusu
przesyłki.
W przypadkach wskazanych powyżej, podmioty, którym udostępnione zostaną dane osobowe
Klientów mogą stać się odrębnymi administratorami ich danych osobowych.
4.Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz w Sklepie
internetowym oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli
takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi
konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę Użytkowników, wspierają promocję ofert,
współpracują w ramach kampanii marketingowych.
5.FoxSell może udostępniać dane osobowe Klientów organom publicznym wspierającym AZ TEAM
w walce z oszustwami i nadużyciami w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami
dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń
Regulaminu Sklepu internetowego.
6.Dostawcy po uzyskaniu od AZ TEAM danych osobowych Użytkowników/Partnerów, są
zobowiązani spełnić wobec Klientów wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów
prawa, w tym zapewnić im realizację przysługujących im uprawnień na gruncie RODO.
Wszystkie zbierane przez AZ TEAM dane chronione są z użyciem racjonalnych środków
technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed
dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty
powiązane z AZ TEAM, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z
wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.
VI Okres przechowywania danych osobowych
1. Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a
także po jej zakończeniu w celach:
a. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
b. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
c. statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia roku, w którym umowa została rozwiązana, a w
przypadku dokonania transakcji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, maksymalnie przez
okres 5 lat liczone zakończenia roku zawarcia umowy sprzedaży, do czego dochodzi na skutek
dokonania transakcji bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta w ramach Sklepu
internetowego.
2. Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania
umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w
zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
VII. Zmiana postanowień
1. W razie konieczności AZ TEAM może zmienić postanowienia niniejszej Polityki ochrony
prywatności.
VIII. Dane kontaktowe
1. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym odpowiedzi na
pytania dotyczące zakresu Polityki ochrony prywatności, otrzymasz kontaktując się z naszym
inspektorem ochrony danych osobowych.
Oto jego dane kontaktowe:
Adres e- mail: biuro@adimeble.pl
adres korespondencyjny: Nowodworska 27, 82-300 Elbląg