Przewiń do góry
Udostępnij
Please, assign a menu

Regulamin klienta

Zapraszamy do kontaktu z nami po przez dedykowany formularz kontaktowy.

REGULAMIN
Sklepu internetowego www.adimeble.pl

§1
Definicje wyrażeń zastosowanych w niniejszym Regulaminie
1. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy w układzie sklepu (systemu wymiany
informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Towarów lub Usług) dostępny pod adresem
www.adimeble.pl, prowadzony przez AZ team Adrian Załucki Eksport – Import, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienie.
2. Sprzedawca – AZ team Adrian Załucki Eksport – Import, NIP:5783132251,
REGON:380746564
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której ustawa przyznaje zdolność́prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego
www.adimeble.pl
4. Konsument – Klient, o którym mowa w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego (osoba fizyczna
dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową). W zakresie jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa
przyznają takim osobom określone uprawnienia konsumenckie lub w inny sposób zrównują
ich sytuację prawną z konsumentami, za Konsumenta uważa się także osobę fizyczną
zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
5. Strony – Klient/Konsument oraz Sprzedawca pomiędzy którymi powstaje stosunek
prawny.
6.Towary i Usługi – oznacza produkt/usługę przedstawioną przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Sklepu, mogącą być przedmiotem Umowy sprzedaży.
7.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
8.Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie
Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie
Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym
sposobu dostawy i płatności.
9. Koszyk – narzędzie systemowe (funkcjonalność) ułatwiające Klientom dokonywanie
zakupów w Sklepie Internetowym, w szczególności umożliwiające gromadzenie wybranych
ofert w jednym miejscu, celem złożenia zbiorczego Zamówienia.
10.Umowa – umowa sprzedaży Towarów lub Usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego,
zawarta pomiędzy AZ Team Adrian Załucki Export-Import a Klientem, zawierana na
odległość, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
11. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego
rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji
12.Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z
ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia
Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login może być właściwym adresem poczty
elektronicznej Klienta.
13. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta
podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia
dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
14. Punkty – wartość liczbowa przyznawana po każdym sfinalizowanym zamówieniu.
15. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucji poczty elektronicznej świadczona przez AZ
Team Adrian Załucki Export-Import za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która
umożliwia korzystającym z niej otrzymywanie treści marketingowych, w szczególności
zawierających informacje o nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
16. Firma kurierska – DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lub InPost z siedzibą w
Krakowie przy ul. Wielickiej 28.
17. Dostawa- czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
pośrednictwem Firmy kurierskiej Towaru określonego w zamówieniu.
18. Dzień roboczy – jeden z dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od pracy.
§2
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
www.adimeble.pl składania zamówienia na produkty dostępne w Sklepie Internetowym
www.adimeble.pl dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta
ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady
składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego www.adimeble.pl oraz składania zamówień́na
produkt niezbędne są̨
:
a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką
internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari, Mozilla Firefox),
b) konto poczty elektronicznej – e-mail.
3. Celem prowadzenia Sklepu jest umożliwienie Klientom zapoznania się z Towarami i
Usługami oferowanymi przez Sprzedawcę, w tym z ich cenami i dostępnością oraz zawieranie
na odległość umów sprzedaży Towarów i Usług.
4. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego www.adimeble.pl zgodnie
z jego przeznaczeniem, w tym również̇do powstrzymywania się̨od jakiejkolwiek aktywności,
która mogłaby wpłynąć́na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego
www.adimeble.pl
5. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6. AZ Team Eksport – Import Adrian Załucki nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i
przerwy w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą̨
, niedozwolonym działaniem Klienta
lub osób trzecich lub w przypadku niekompatybilności Sklepu Internetowego
www.adimeble.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
7. W zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, niniejszy Regulamin jest regulaminem
w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
8. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z
realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe
przetwarzane są w celach, w okresach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce
prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera
przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora
w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych
oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie
Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu
Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym
podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub
Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności
(zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
§3
Informacje o Towarach i Usługach
1. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podlegają ograniczeniom
technicznym i mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego
wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W
szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie może różnić się od
wyglądu Towaru. Różnice te mogą wynikać np. z ustawień monitora, warunków oświetlenia
czy ograniczeń fotografii.
2. Ceny Towarów i Usług zamieszczone są na stronie internetowej Sklepu i podawane są w
złotych polskich oraz zawierają krajowy podatek VAT.
3. Całkowity koszt zamówienia prezentowany jest w podsumowaniu zamówienia, przed jego
potwierdzeniem przez Klienta.
4. Koszty dostawy na terenie Polski podane są dla każdego Zamówienia w Koszyku.
5.Koszty dostawy poza granice Polski ustalane są indywidualnie w zależności od miejsca, do
którego Towar ma zostać dostarczony.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w opisach i cenach Towarów i Usług.
Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów i Usług zamówionych przed datą
dokonania zmiany.
§4
Informacje ogólne o Zamówieniu oraz proces składania Zamówienia.
1. Stronami umowy zawsze są: Sprzedawca oraz Klient
2.Umowa między stronami zawierana jest w języku polskim.
3.Jednorazowe zamówienie detaliczne obejmuje maksymalnie 20 sztuk Towarów i Usług.
Zamówienia większej ilości Towarów i Usług mogą być złożone wyłącznie poprzez kontakt z
personelem Sklepu.
4.Co do zasady Klient ma możliwość złożenia zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na
dobę z zastrzeżeniem, iż Sprzedawca nie gwarantuje ciągłości dostępu do witryny z uwagi na
możliwe ograniczenia techniczne bądź wymogi prac serwisowych.
5.Umowa zostaje zawarta i zyskuje status prawnie wiążącej Strony z chwilą, gdy Klient
pomyślnie przejdzie przez procedurę złożenia zamówienia czego końcowym etapem jest
kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”
6. Kliknięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” jest jednoznaczne z akceptacją złożonej przez
Sprzedawcę oferty za pośrednictwem Sklepu.
7. Klient, aby złożyć zamówienie dokonuje wyboru Towaru oraz jego ilości klikając „Dodaj do
koszyka”. Ikona „Koszyk” znajduje się w prawym górnym rogu witryny i wskazuje ilość
produktów, które się w nim znajdują.
8. Dodanie kolejnych Towarów odbywa się w sposób opisany powyżej.
9.Aby sprawdzić zawartość koszyka Klient klika ikonę „Koszyk”, po pojawieniu się panelu
bocznego wybiera opcję „Zobacz koszyk”
10. Na tym etapie Klient weryfikuje zawartość Koszyka, wprowadza ewentualne zmiany w
Zamówieniu, dodaje bądź usuwa Towary.
11. Kliknięcie nazwy danego Towaru powoduje przekierowanie do karty szczegółowego
opisu.
12.Po dokładnej weryfikacji Zamówienia w Koszyku, Klient ma możliwość skorzystania z
kuponu rabatowego (jeżeli takowy posiada), oraz wyboru sposobu płatności (płatność
przelewem z góry na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy/ płatność w momencie
dostawy (pobranie)).
13. Klient przechodzi do kolejnego etapu wybierając przycisk „Złóż Zamówienie”.
14. Uzupełniając pola w formularzu „Szczegóły płatności” Klient ma możliwość zaznaczenia
chęci założenia konta oraz otrzymania faktury VAT.
15. Podane w formularzu dane stanowią dla Sprzedawcy domyślny adres dostawy, stąd też
Klient obowiązany jest wypełnić okna formularza zgodnie ze stanem faktycznym.
16. Jeżeli podmiot składający Zamówienie figuruje pod innym adresem niż ten, pod który
Towar ma zostać dostarczony, oznacza to w kolejnym kroku wybierając checkbox „Dostawa
na inny adres?” i wypełnia wymagane pola.
17.Zakładka „Finalizacja zamówienia” zawiera całkowite podsumowanie złożonej dyspozycji
wraz z dokumentami, z którymi Klient ma obowiązek się zapoznać tj. Regulamin Zakupów
oraz Polityka Prywatności.
18. Po stwierdzeniu poprawności szczegółów Zamówienia i zapoznaniu się z dokumentacją,
Klient zaznacza checkbox „ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I AKCEPTUJE REGULAMIN ORAZ ZASADY
POLITYKI PRYWATNOŚCI.” Potwierdzając zakup klika przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” wyrażając
tym samym zgodę na zawarcie umowy sprzedaży na odległość. Umowa od tej chwili ma
status prawnie wiążącej Strony.
19. Poprzez akceptację Regulaminu, Klient akceptuje wystawianie oraz udostępnianie przez
Sprzedawcę faktur oraz ich korekt czy duplikatów w formie elektronicznej (plik pdf) na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Niezależnie od powyższego dopuszczalne
jest również stosowanie przez Sprzedawcę faktur w formie tradycyjnej. Odwołanie zgody na
stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych może nastąpić w każdym czasie,
poprzez oświadczenie Klienta wysłane na adres biuro@adimeble.pl (Zgodnie z §3
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2012 r. w sprawie przesyłania faktur w
formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi
podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29.12.2012 poz.1528))
20. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje automatyczny e-mail z informacją zawierającą
potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i informacje o statusie swojego
zamówienia.
21. Sprzedawca umożliwia również składanie zamówień telefonicznie 882 567 850. Klient
podczas rozmowy z personelem Sklepu podaje rodzaj i ilość zamawianego Towaru oraz dane
adresowe konieczne do zrealizowania procesu Dostawy.
22. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Klient otrzymuje na wskazany
przez niego adres mailowy wiadomość zawierającą szczegóły zamówienia oraz załączniki w
postaci plików PDF (Regulamin oraz Polityka prywatności).
23. Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią wiadomości oraz załączonymi
dokumentami. Klikając przycisk „POTWIERDZAM” Klient akceptuje przedstawione warunki i
zgadza się na rozpoczęcie przez Sprzedawcę procesu realizacji zamówienia. Potwierdzenie
warunków uważa się za moment zawarcia umowy sprzedaży na odległość.
24. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania potwierdzenia złożonego telefonicznie
Zamówienia poprzez wysłanie Klientowi wiadomości SMS na wskazany przez niego numer,
zawierającej listę zamówionych Towarów, adres dostawy, koszt całkowity Zamówienia oraz
link do dokumentów, z którymi Klient ma obowiązek się zapoznać.
25. Za akceptację powyższych warunków uważa się przesłanie przez Klienta wiadomości
zwrotnej o treści „POTWIERDZAM”. Z chwilą udzielenia przez Klienta odpowiedzi
twierdzącej, umowę sprzedaży na odległość uznaje się za zawartą.
§5
Sposób, czas i koszt dostawy Towaru
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny
brutto podane w polskich złotych i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i
wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową
sprzedaży, i będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2.Sklep dostarcza zakupione Towary w cenie podanej w zakładce każdego produktu
określonej w polskich złotych tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie
niestandardowe dostawy uzgadniane są indywidualnie poprzez kontakt pocztą mailową lub
kontakt telefoniczny z personelem Sklepu.
3.Dostawa realizowana jest za pośrednictwem Firmy kurierskiej pod adres wskazany przez
Klienta podczas składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo ograniczenia wyboru
Firmy kurierskiej przez Klienta.
4.Czas realizacji Zamówienia obejmuje proces jego przygotowania przez Sklep do
przekazania Firmie kurierskiej. Co do zasady sam proces trwa do 5 dni roboczych.
5.Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w czasie realizacji co uzasadnia
aktualnymi stanami magazynowymi danego Towaru.
6. Jeżeli jedno Zamówienie zawiera Towary o różnym czasie realizacji, za czas realizacji
całego Zamówienia uważa się czas realizacji Towarów z wydłużonym terminem.
6.Za początek biegu czasu realizacji Zamówienia uważa się dzień następujący po dniu jego
złożenia w przypadku zamówień z opcją płatności za pobraniem lub dzień następny po
prawidłowym uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą obejmującym całość
należności za złożone Zamówienie w przypadku wyboru płatności przelewem z góry.
7. Jeżeli Sklep nie jest w stanie zrealizować złożonego Zamówienia, zobowiązany jest w ciągu
30 dni powiadomić o tym Klienta, a w przypadku, gdy płatność za Zamówienie była
realizowana poprzez przelew na wskazany rachunek bankowy, zobowiązany jest zwrócić
otrzymaną należność bez popadania w zbędną zwłokę.
8.Firma kurierska realizuje dostawy w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyjątkiem
dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach roboczych dla Firm kurierskich oraz zależnych
od jej planów i możliwości logistycznych.
9. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru
Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca
nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
10. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy
przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub
uszkodzenie Towaru Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do
ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w tym żądać od pracownika Dostawcy spisania
właściwego protokołu.
11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy
paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary lub przekazuje dokument drogą
elektroniczną.
12. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy
składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Firmy kurierskiej może pozostawić
awizo lub podjąć próbę kontaktu celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny.
13.W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez
Firmę kurierską w związku z nieobecnością Klienta lub odmową przyjęcia przesyłki
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami nienależytego wykonania
zobowiązania przez konsumenta (art. 471 K.C.) stanowiącymi koszty mieszczące się w
granicach straty, którą Sklep może starać się skompensować.
14. Sklep informuje Klienta o konieczności dokonania zapłaty określonej sumy pieniężnej
telefonicznie bądź korespondencyjnie wysyłając wezwanie na adres, pod którym miała być
zrealizowana Dostawa Towaru.
15. Wezwanie do zapłaty określa rodzaj zamówionego i nieodebranego Towaru. Sprzedawca
ma obowiązek przedstawić numery listów przewozowych nieodebranych przez Klienta
przesyłek wskazując także nazwę Firmy kurierskiej za pośrednictwem której odbywała się
Dostawa Towaru.
16. Klient obowiązany jest dokonać zapłaty na wskazany przez Sprzedawcę numer rachunku
bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.
17. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w piśmie, Wierzyciel (Sprzedawca)
zgodnie z art. 481 K.C rozpocznie naliczanie odsetek za opóźnienie zgodnie z obwieszczeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie wysokości odsetek
ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych (M.P z 2020 r. poz. 1212) począwszy
od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu aż do dnia spełnienia zobowiązania przez
Dłużnika (Klienta).
§6
Reklamacja Towaru
1.Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od dnia
otrzymania Towaru, przy czym reklamowane wady nie mogą stanowić uszkodzeń
wynikających z nieprawidłowej eksploatacji bądź montażu Towaru.
2.Formularz reklamacyjny znajduje się w panelu „Moje konto” lub pod adresem:
https://adimeble.pl/moje-konto/system-reklamacji/
3.Reklamacje w których zachodzi podejrzenie uszkodzenia Towaru podczas realizacji procesu
Dostawy przez Firmę kurierską mogą być rozpatrywane przez Sklep jedynie, gdy Konsument
dołączy do nich odpowiednio wypełniony protokół spisany z pracownikiem Firmy Kurierskiej.
4. Klient ma obowiązek dostarczenia Sklepowi rzetelnych, całkowitych i spójnych informacji
w postaci opisu, zdjęć uszkodzeń, oraz zdjęcia z zaznaczeniem w instrukcji montażu
uszkodzonych elementów reklamowanego Towaru a także stosownego protokołu, jeżeli
zachodzi podejrzenie powstania uszkodzeń opisanych w punkcie 3.
5. W przypadku stwierdzenia przez Sklep braku jakiejkolwiek informacji niezbędnej w
procesie prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, przekazuje on tę informację Klientowi
wyznaczając jednocześnie termin 14 dni do przesłania brakujących informacji.
6.W przypadku braku należytych informacji i współpracy ze strony Klienta, po upływie
terminu 14 dni od wezwania do uzupełnienia informacji reklamację uważa się za zamknięta a
roszczenia Klienta względem Sklepu wygasają.
7.Reklamacji nie podlegają elementy, których montażu Klient podejmuje się na własną
odpowiedzialność pomimo widocznych uszkodzeń czym dodatkowo narusza konstrukcję jak
również te, których wady powstały wskutek nieprawidłowego montażu.
8. Sklep zobowiązany jest do podjęcia kontaktu z Klientem niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia formularza.
9. O przebiegu i wyniku postępowania reklamacyjnego Sklep informuje Klienta za
pośrednictwem wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres mailowy bądź
telefonicznie.
§7
Odstąpienie od Umowy i Zwrot Towaru
1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni
bez podania jakiejkolwiek przyczyny (z wyłączaniem przypadków, o których mowa w art. 38
Ustawy o prawach konsumenta)
2.Termin prawa odstąpienia od Umowy wygasa z upływem 14 dni od dnia, w którym Klient
wszedł w posiadanie Towaru (dzień odbioru przesyłki).
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować
Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (pismo wysłane pocztą elektroniczną lub poprzez formularz dostępny pod
linkiem https://adimeble.pl/formularz-zwrotu/).
4. Pismo powinno zawierać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży wraz z
informacją o nadaniu przesyłki zwrotnej (numer nadania i nazwa Firmy kurierskiej), danymi
rachunku bankowego na który Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy w terminie 30 dni od
daty otrzymania przesyłki zwrotnej z Towarem.
5. Klient dokonuje zwrotu Towaru na własny koszt i odpowiedzialność.
6. W przypadku, gdy Towar ulegnie uszkodzeniu podczas realizacji zwrotu, Sprzedawca ma
prawo, po uprzednim poinformowaniu o zaistniałej sytuacji Klienta, pomniejszyć kwotę
zwrotu pieniędzy o wartość powstałych szkód.
7. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek płatnych za pobraniem.
8. Do przesyłki zwrotnej z Towarem należy dołączyć uprzednio otrzymany Paragon lub
Fakturę VAT.
9. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do także do osoby fizycznej
zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej
umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.
§8
Usługi dodatkowe
1. Sklep internetowy udostępnia możliwość skorzystania z usługi „Zamów złożony produkt”
dla poszczególnych Towarów.
2. Usługa obejmuje możliwość dostarczenia do Klienta Towaru transportem
wielkogabarytowym w całości.
3.Sklep zobowiązuje się do odpowiedniego montażu i zabezpieczenia Towaru przed wysyłką.
4.Usługa „Zamów złożony produkt” nie obejmuje usługi wniesienia Towaru przez Firmę
kurierską.
5.Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, koszt usługi „Zamów złożony produkt”
nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży.
6. Klient ma prawo jednorazowo i nieodpłatnie skorzystać z możliwości zamówienia próbek
materiałów używanych do produkcji Towarów.
7. Przez wskazanie jednorazowej możliwości rozumie się zamówienie jednego zestawu
próbek materiałów przy użyciu unikatowego numer telefonu odbiorcy oraz adresu Dostawy
8. W sytuacji braku odbioru przesyłki zawierającej próbki materiałów zastosowanie ma §5
punkt 13 niniejszego Regulaminu.
§9
Moje konto / Punkty lojalnościowe / Newsletter
1.Klient może dokonać rejestracji konta na dwa sposoby:
a) Przechodząc do panelu „Moje konto” znajdującego się w górnej części witryny Sklepu
internetowego a następnie klikając „Utwórz konto”. Po podaniu adresu mailowego Klient
otrzymuje wiadomość z automatycznie wygenerowanym hasłem do logowania w panelu
„Moje konto”
b) Bezpośrednio podczas składania zamówienia w zakładce „Koszyk” – „1.Szczegóły
płatności” poprzez kliknięcie w checkbox „Chcesz założyć konto?”
2. Klient powinien wypełnić każde pole formularza rejestracyjnego zgodnie z prawdą.
Podanie nieprawdziwych danych może skutkować błędną realizacją zamówienia.
3. Z poziomu panelu „Moje konto” Klient może przeglądać swoje ostatnie zamówienia,
uzyskać informację o punktach lojalnościowych, zarządzać adresami wysyłkowymi i
rozliczeniowymi, reklamacjami oraz edytować hasło i dane konta. W panelu znajdują się
także dokumenty do pobrania, do jakich Klient powinien mieć dostęp.
4.Punkty lojalnościowe przysługują wszystkim Klientom posiadającym konto w Sklepie
internetowym i są przyznawane za każde złożone w Sklepie zamówienie. Ilość punktów
zależna jest od całkowitej kwoty do zapłaty za Zamówienie.
5. Sklep informuje, że za każde wydane 100zł Klientowi przysługuje 10 punktów
lojalnościowych które są automatycznie zamieniane w panelu „Moje konto” – „Moje punkty”
na rabat według przelicznika: 10 punktów = 1zł
6. Klient ma możliwość uzyskania punktów również za czynności wychodzące poza zakres
złożenia zamówienia tj.:
– za założenie konta, Klient otrzymuje od sklepu 100 punktów lojalnościowych.
-zapisanie się do Newsletter’a – 50 punktów lojalnościowych
-wystawienie opinii, którą zatwierdzi Sprzedawca po sfinalizowanym zamówieniu – 50
punktów lojalnościowych.
7.Opinie dodane przez Klienta Sklepu Internetowego nie mogą naruszać prawa o dobrych
obyczajach oraz powinny być napisane w języku polskim, z zachowaniem obowiązujących
zasad poprawnej polszczyzny.
8.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii użytkowników, które to opinie są
opiniami subiektywnymi.
9.Sprzedawca ma prawo usunąć opinię użytkowników w całości lub części bez podania
przyczyny.
10. Jeżeli Sprzedawca uzna, że opinia dodana przez autora jest niestosowna, wówczas
Sprzedawcy przysługuje prawo odmowy publikacji opinii.
11.Przez publikację opinii jej autor udziela Sprzedawcy licencji na korzystanie z Opinii na
wszystkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
12. Bez konieczności zakładania konta użytkownika, Klient ma możliwość podania adresu email w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego (Newsletter).
13. Klient ma prawo do żądania usunięcia swojego konta lub subskrypcji Newsletter’a w
każdym momencie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od daty zrealizowania
ostatniego złożonego w Sklepie zamówienia. Sprzedawca zobowiązany jest uwzględnić
oświadczenie woli Klienta w tej sprawie nie później niż do 30 dni od jego złożenia.
14. Sprzedawca może usunąć konto Klienta, który:
a) narusza niniejszy Regulamin,
b) podał przy rejestracji nieprawdziwe dane,
c) podał przy składaniu Zamówienia nieprawdziwe dane,
10.Za podanie nieprawdziwych danych w zakresie adresu zamieszkania (siedziby) lub adresu
do dostawy uznaje się:
a) jednokrotnie nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot
przesyłki z adnotacją „adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się” lub inną równoważną,
b) dwukrotne nieudane doręczenie jakiejkolwiek przesyłki pod wskazany adres i zwrot
przesyłki z adnotacją inną niż określona w punkcie powyżej,
c) w przypadku usunięcia Konta, wszelkie złożone Zamówienia ulegają natychmiastowemu
rozwiązaniu, co nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia od Klienta odszkodowania.
§10
Postanowienia końcowe
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym składanie zamówień wiąże się z
przetwarzaniem danych osobowych. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych
zostały opisane przez Sprzedawcę w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem
https://adimeble.pl/polityka-prywatnosci/
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144,
poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły
do rozwiązania sprawy polubownie.
4.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na
nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Sklepu. https://adimeble.pl/wpcontent/themes/stockie/pliki/regulamin.pdf
5. Sprzedawca może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję Sklepu. Zmiana
Regulaminu staje się skuteczna w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę
liczonym od dnia udostępnienia nowej wersji Regulaminu, z zastrzeżeniem, że umowy
sprzedaży zawarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach
dotychczasowych. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane
prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.